published in: Vesmír 77, 1998: 494–501
 

Vintana

Pavel Hošek
Uceleným schématem, skrze něž vnímají obyvatelé Madagaskaru (a tedy i Mahafalové) okolní svět, je tzv. vintana.1)  Vintana říká, že věci i lidé mají své osudy, které jsou kontrolovány předky. Podle zrození (u věcí podle času vytvoření) se osud mění. Záleží na tom, v které části dne se bod zrodu nachází, v kterém dni v týdnu, v kterém měsíci v roce ap. Vintana stanovuje, co je z hlediska času vhodné a prospěšné a co ne, např. vhodnou barvu šatů,2)  tabu, jichž je třeba dbát, oběti, které je nutno vykonat ap.
Myšlenka, že určitá činnost je vhodná jen v určitém čase, zachází někdy do extrémů. Pokud kupříkladu zemře nějaká osoba a ombiasy, který konzultuje sikidy3) , určí, že je nepříznivý den, rodina nebožtíka i jeho širší okolí nadále s mrtvým zachází, jako by žil. Oznámení jeho smrti se odloží až na nejbližší příznivý termín.
Časový rozměr vintany bývá často znázorňován prostorově okolo čtyřúhelníka zobrazovaného obvykle jako půdorys domu (ale i hrobu, neboť hrob je domem nebožtíka). Orientace domů a hrobů (ale i vesnic, hřbitovů, ohrad pro dobytek atd.) je proto přísně řízena vintanou. Například delší strana jde vždy severojižně, západovýchodní směr vyjadřuje vztah mezi životem a smrtí atd.
Západ je stranou světskou. Ženy při pohřebním ceremoniálu tancují na této straně. U domů jsou na západě zpravidla dveře, u hrobů vatovavy – ženský kámen. Jsou zde umístěna aloalo darovaná sestrami a dcerami nebožtíka a na této straně je také ukládáno nebožtíkovo tělo.
Východ je stranou posvátnou. Je to místo, na němž v domě sedí muži a významní cizinci. V domě jsou na této straně dveře nebo stěna, které slouží pouze pro vynesení mrtvého z domu. Východ je stranou předků, a tedy i místem, kde jsou ve vesnici hazomanga. Jsou tudy přes vesnici vedena i zvířata před obětováním, aby je mohli vidět předci. U hrobů se na východě nalézají vatolahy (mužské kameny). Tímto směrem jsou hlavy obětovaných zebu i hlava nebožtíka v hrobě. Je to také první strana hrobu, která se staví.

1) Slovo vintana bývá nejčastěji překládáno jako sudba. Domnívám se, že je to veskrze špatně a že se tak děje zřejmě jen proto, že neexistuje odpovídající ekvivalent slova v jiných jazycích. Vintana sice v jistém smyslu předvídá události, ale mnohem více popisuje a vysvětluje. Je to spíše jakýsi druh výkladu světa, světonázor.
2) Nebožtík je do hrobu oblečen do pohřebního roucha – pruhu látky zvaného lamba mena, což v překladu znamená červená lamba. Ve skutečnosti však lamba mena může mít jakoukoliv barvu. Připomeňme jen, že červená je v myslích Mahafalů barvou síly, života a vitality.
3) Ombiasy je cosi jako věštec nebo prorok a své úvahy a rozhodnutí činí často na základě sikidy (nebo sikily), systému proroctví, věšteb a sudeb.
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA