Kdo čte Vesmír?

Nad čtenářskou anketou (Vesmír 74, 1995/9)

Na čtenářskou anketu uveřejněnou v devátém čísle loňského ročníku Vesmíru odpovědělo celkem 455 čtenářů1), z nichž 341 bylo mužů – tedy značná převaha „silnějšího“ pohlaví, což by mohl být ale jen pouhý odraz rozložení sil ve vědeckých kruzích. I když asi ne tak docela, protože převažují ti, kteří se narodili mezi léty 1971 a 1978, jinými slovy vysokoškolští studenti, a mezi těmi již takový nedostatek žen není. Velmi výrazné zastoupení studentů – 117 – nás potěšilo. Proti anketě z roku 1991, v níž nejvíce respondentů bylo mezi třicátníky až pětatřicátníky, se toto maximum posunulo o dobrých deset let. Znamená to, že Vesmír je přístupnějším informačním zdrojem pro ty studenty, kterým „pouhé“ školní znalosti nestačí a chtějí vědět něco víc?
Anketa ukázala, že např. více než 33 % respondentů žije v Praze. I když můžeme předpokládat vyšší koncentraci vysokoškolských studentů a vysokoškolsky vzdělaných lidí v hlavním městě, je to důvodem k zamyšlení.
Očekávaná byla převaha vysokoškoláků (268) nad středoškoláky (145) a čtenáři se základním vzděláním (42), ale také vysoký počet (236) přírodovědně zaměřených čtenářů (technické vzdělání 108, humanitní 30, umělecké 4, všeobecné 53, jiné 15).
Většina odpovídajících (329) si časopis předplatilo přímo u administrace Vesmíru (a tedy na rozdíl od mnoha knihoven se chová ekonomicky). 292 respondentů považuje cenu Vesmíru za přiměřenou. Pouze 22 čtenářů uvedlo, že je Vesmír drahý v porovnání s ostatními periodiky, naopak pro 99 čtenářů je levný a pro dalších 20 je levný v porovnání s ostatními časopisy.
Téměř všichni (427) účastníci ankety čtou Vesmír pravidelně. Převažuje (250) hodnocení, že si Vesmír udržuje přibližně stále stejnou úroveň, pro 165 respondentů  úroveň Vesmíru stoupá, pro 19 klesá. Pro většinu (275) je odborná úroveň článků přiměřená, ostatní považují příspěvky buď za příliš odborné (5), nebo příliš populární (15), anebo za příliš odborné jen některé (155).
Jako jedny ze zásadních byly pro nás otázky směřující na úroveň a kvalitu jednotlivých rubrik Vesmíru, na zastoupení různých vědních oborů ve Vesmíru (viz tabulky I a II)
 
1 2 3 4 5 neodpovědělo
hlavní články 
diskuse 
úvodníky 
z dopisů redakci 
poznámky a glosy 
nad knihou 
eseje 
měsíc ve vědě 
s odborných časopisů 
aktuality 
jazykový koutek 
umělecká příloha
245 
101 
114 
39 
98 
117 
121 
283 
252 
231 
128 
70
152 
173 
135 
150 
178 
172 
143 
101 
131 
131 
124 
110
25 
114 
99 
157 
106 
108 
98 
36 
38 
46 
101 
118

31 
55 
54 
28 
19 
35 
13 
13 

46 
84

10 
25 
18 


15 23 
50
12 
26 
27 
37 
40 
32 
43 
13 
13 
30 
33 
23
I. Hodnocení rubrik Vesmíru (1 – nejlepší, 5 – nejhorší známka). Čísla v tabulce představují počet odpovědí.
 
neodpovědělo:  42 59
astronomie, kosmonautika 
biologie 
chemie, biochemie 
dějiny vědy, biografie 
ekologie, životní prostředí 
matematika, fyzika 
medicína, fyziologie 
molekul. biologie, genetika 
obecné otázky vědy, filozofie 
psychologie 
antropologie 
paleontologie 
lingvistika 
technické vědy 
vědy o Zemi 
výchova, vzdělávání
179 
147 
81 
41 
88 
89 
138 
103 
94 
50 
21 
31 
11 
39 
81 
18
27 
17 
52 
58 
17 
93 
24 
43 
79 
35 
36 
41 
155 
112 
20 
100
II. Obory, které zaujaly ve Vesmíru nejvíce (levý sloupec čísel) a nejméně (pravý sloupec čísel)
 
Cílek V.:  Apokalypsa nebo eden? 
Dundr M.: Původ a rozšíření drog 
Flegr J.:  Evoluce pohlavního rozmnožování 
Horáček P.:  Budoucnost jaderné energie 
Hořejší V.: Od buněk k molekulám 
Havel I. M.: úvodníky 
J. Charvát a jeho doba 
Koukolík F.: Schizofrenie 
Mareš M.: WWW 
Neslušan L.: Přehled marsologických období 
Novotný V.: Čiňte dobro... 
Plavec M.: Černá díra 
Röhlich P.: Italské sopky 
Schreiber V.: O žlutosti 
Semerák O.: Proč je v jádře M87 černá díra 
Svoboda J.: Historie morových epidemií 
Šíma P., Trebichavský I.:  Homeoboxové geny 
Vinař O.:  Zlí a hodní chlapci mezi neurotransmitery 
Zrzavý J.: O vzniku evoluční novinky 
13 
10 


17 

25 
11 


19 
18 

16 
25
III. Články roku 1995, které se nejvíce líbily. Čísla udávají počet hlasů.

a nakonec také přímé hodnocení jednotlivých článků. Jako nejlepší článek roku byla uvedena řada příspěvků, většina z nich však získala pouze jeden či dva hlasy. Obdobně tomu bylo i u „hlasování“ pro články nejméně zdařilé; často však rubrika nejméně zdařilý článek roku zůstala nezodpovězena. Mnoho článků s nižším počtem hlasů se octlo v obou tabulkách. V tab. III a IV jsou uvedeny pouze články, pro něž se vyslovilo pět a více čtenářů.
 
J. Charvát a jeho doba 
Schreiber V.: O žlutosti 
Zrzavé téma


9
Tab. IV. Počet  hlasů pro články roku 1995,  které se líbily nejméně.

321 odpovídajících považuje úroveň jednotlivých čísel za vyrovnanou, 263 slouží Vesmír hlavně k získávání všeobecného přehledu, 427 jej čte pravidelně, 207 jej čte úplně celý, 220 čte jen vybrané části, 419 si uchovává starší čísla delší dobu a 274 respondentům nevadí, pokud něčemu ve Vesmíru nerozumí. Z konkrétních připomínek vyplývá, že většinou je velmi vítán slovníček méně známých termínů (358).
209 účastníků ankety nejvíce oceňuje fotografie, 129 schémata, grafy a mapky, a 55 kresby a kreslené vtipy. Vesmír by se většině respondentů (286) v celobarevném provedení nelíbil. S grafickou úpravou časopisu je spokojeno 412 odpovídajících a 333 vyhovuje i současný rozsah Vesmíru, 5 pokládá Vesmír za příliš rozsáhlý, 117 by naopak uvítalo více stran, než kolik jich je dosud. Na monotematická čísla 251 říká ano, 204 ne. Pro občasný dlouhý, přehledný a shrnující článek se vyslovilo 385 odpovědí. Ročníkový věcný rejstřík by většině (308) vyhovoval, o samostatně vydávaný věcný a jmenný rejstřík posledních deseti let však respondenti projevili již menší zájem (188). Výrazně nezaujala ani možnost WWW stránky – 57 je pro, 102 proti, 119 neví a 179 sice souhlasí, ale nemá přístup na Internet.
Všem čtenářům, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme.
Pavel Hošek

1) Součty čísel u konkrétních odpovědí vždy nesouhlasí s celkovým počtem respondentů – na většinu otázek neodpověděli úplně všichni.


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku